« Back to Kalender

Årsmöte

Sat, Aug. 14, 2021 10:00am — 12:00pm

Add this to Calendar

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
samt vid behov vara rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Frågan om mötet är rätt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragande av revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande den tid som revisionen
omfattar
10. Medlemsavgifter 2022
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
12. Val av styrelse och övriga funktionärer för 1 år
13. Motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande